Plan miejscowy przy EXPO Kraków – nieudana próba zablokowania zabudowy

Ochrona terenów położonych między osiedlem a krakowskim EXPO poprzez wprowadzenie planu miejscowego nie powiodła się. Sąd podważył jego zapisy, co stwarza możliwość zabudowy na tym obszarze. Radni niedługo będą wydawać swoją opinię na temat propozycji warunków zabudowy dla tych tzw. „uwolnionych” działek.

Naczelnego Sądu Administracyjnego 12 października 2022 roku podjął decyzję o oddaleniu skargi kasacyjnej miasta. Decyzja ta wynikała z wyroku sądu pierwszej instancji, który w oczywisty sposób był niekorzystny dla gminy i jej mieszkańców. Wyrok ten skutkował unieważnieniem części postanowień planu miejscowego, które dotyczyły konkretnej grupy działek.

Specjalną uwagę zwrócono na działki zlokalizowane pomiędzy osiedlem a EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej. W ramach planu miejscowego dla części tych działek określono funkcje publiczne i drogowe. Na to rozwiązanie nie zgodził się deweloper, będący właścicielem tych nieruchomości.

Jeżeli chodzi o przyczyny unieważnienia, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w uzasadnieniu wyroku, że rozpatruje sprawę tylko w zakresie skargi kasacyjnej. Sędziowie zauważyli, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jako podstawowy powód unieważnienia planu miejscowego podał nadużycie prawo planistyczne. Miasto jednak nie odniosło się do tego zarzutu w skardze kasacyjnej. Według NSA, nawet gdyby zarzuty miasta były słuszne, nie mogłoby to prowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku, jako że podstawa rozstrzygnięcia nie została podważona.